1. CEL IMPREZY

Popularyzacja sportu, wyłanianie młodych talentów piłkarskich.

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. PATRONAT MEDIALNY

Telewizja WTK Poznań

5. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 25.05.2018. (piątek) na Ośrodku WTKKF w Poznaniu przy ul. Winogrady 11.
Zbiórka uczestników o godz. 8.45, rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00

6. UCZESTNICTWO

 • uczestnikami mogą być zawodnicy – kl. 5-7
 • w turnieju udział weźmie 6-8 zespołów,
 • decyduje kolejność zgłoszeń,

7. ZGŁOSZENIA

 • Czytelnie wypełniony arkusz zgłoszeniowy powinien zawierać: nazwę i adres szkoły / drużyny oraz listę zawodników rocznik / klasa
 • Opiekun zespołu powinien posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w turnieju. Zgłoszenia można przesyłać na nasz adres biuro@wtkkf.pl tel. 61-8531 541, 600 622 513
 • Za zgodność listy zgłoszeniowej odpowiada pełnoletni opiekun, który składa czytelny podpis pod listą zawodników.
 • Prawidłowo wypełnione listy zgłoszeń należy składać w biurze Ośrodka WTKKF do dnia 23.05.2018. (środa), decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich zgłoszonych do turnieju zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie potwierdzone podpisem lekarza lub pielęgniarki szkolnej, na arkuszu zgłoszeniowym.
 • W zespole mogą grać wyłącznie reprezentanci zgłoszonej szkoły lub klubu.
 • Szkoła lub klub może zgłosić do udziału w turnieju 10 zawodników.

8. SYSTEM ROZGRYWEK – PUNKTACJA

 • eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach ( A, B )
 • po cztery zespoły na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
 • system rozgrywek – “każdy z każdym” w grupie
 • czas gry – 2 X 8 min. z przerwą na zmianę stron boisk.
 • w grupach mecze nie muszą być rostrzygnięte, a o zajętych

Miejscach decyduje w kolejności:

 • ilość zdobytych punktów,
 • bezpośredni mecz,
 • lepsza różnica bramek,
 • większa ilość strzelonych bramek,
 • w przypadku braku rozstrzygnięcia – rzuty karne, po zakończeniu rozgrywek grupowych, dalsze mecze odbywać się będą wg następującego klucza:
  A4-B4 o VII miejsce
  A3-B3 o V miejsce
  A2-B2 o III miejsce
  A1-B1 o I miejsce

Wszystkie mecze o miejsca muszą być rozstrzygnięte (przy remisie rzuty karne)

9. OBOWIĄZKI DRUŻYN – PRZEPISY GRY:

 • opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji szkolnych swoich zawodników a w szczególności przed i w trakcie rozgrywania każdego meczu. Ważna legitymacja musi posiadać pieczęć szkoły wraz z zapisem daty ważności na obecny rok szkolny.
 • w przypadku braku legitymacji lub stwierdzenia udziału zawodnika lub zawodników starszych niż przewiduje regulamin, drużyna zostaje natychmiast zdyskwalifikowana bez względu na to w jakiej rundzie turnieju zostanie to stwierdzone,
 • zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespole nie ma prawa grać w innej drużynie zgłoszonej do turnieju. Stwierdzenie w/w incydentu spowoduje natychmiastową dyskwalifikację drużyny, do której zawodnik nie został zgłoszony a wziął udział w jej meczu,
 • pełnoletni opiekun zespołu ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny do udziału w turnieju – włącznie ze zwrotem klucza do szatni, który wcześniej pobrał,
 • w meczu bierze udział 5 zawodników w tym bramkarz,
 • każdy zespół musi posiadać jednolite stroje,
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią: 20-30 m X 30-50 m wymiary bramek: 2m X 3m
 • pole karne wynosi 6m, jest to jednocześnie odległość wykonywania rzutów karnych, obowiązuje gra w obuwiu miękkim: halówk, śniegówki, trampki, adidasy, (zakaz gry w butach piłkarskich z metalowymi kołkami, korkotrampkach oraz w tzw. lankach),

Turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów halowej piłki nożnej:

 • całkowity zakaz gry wślizgiem (nie dotyczy bramkarza w swoim polu karnym),
 • gra z autu wznawiana jest nogą,
 • czas na wznowienie gry (również przez bramkarza) wynosi 4 sek.
 • ustawienie zawodników od piłki przy autach i rzutach wolnych wynosi 5 m, zmiany wielokrotne jak w hokeju (obowiązuje strefa zmian przy linii środkowej boiska),
 • bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie ręką w dowolne miejsce boiska,
 • bramkarz po wprowadzeniu piłki do gry nie może jej powtórnie złapać po zagraniu od swojego zawodnika – również z autu,
 • obowiązują kary czasowe 2, 3, 5 min. oraz czerwona kartka,
 • zawodnika ukaranego czerwoną kartką można po 2 min. zastąpić innym lub po utracie bramki przez jego zespół,
 • zawodnik ukarany czerwoną kartką jest zawieszony na czas najbliższego ujętego w terminarzu meczu jego drużyny,
 • zespół osłabiony przez karę czasową – po stracie bramki uzupełnia skład
 • zawsze o jednego zawodnika,
 • jeżeli zespół zostanie w czasie meczu zdekompletowany do mniejszej ilości zawodników niż 3 – sędzia ogłasza walkower.

10. NAGRODY

 • I – III miejsce: puchar
  I – III miejsce pamiątkowe medale
  I – III miejsce upominki
  wszystkie miejsca dyplomy

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • organizator zapewnia szatnie, natryski,
 • drużyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia wynikłe na skutek użytkowania szatni lub urządzeń znajdujących się na Ośrodku,
 • program minutowy zostanie przekazany drużynom po zamknięciu listy zgłoszeń i losowaniu grup,
  ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.