1. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

2. ORGANIZATORZY
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
– Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki
– Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

4. PATRONAT MEDIALNY
– Głos Wielkopolski
– TVP 3 Poznań

5. TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 28 grudnia 2019 (sobota) w Poznaniu, nad jeziorem
Malta.

6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Uczestnicy zgłaszają się drogą internetową, na formularzu dostępnym na stronie:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_sylwestrowy-poznan-2019
wraz z opłatą startową, którą należy wpłacić na podane na formularzu
zgłoszeniowym konto w wysokości:
– 50 zł do 15 października br.
– 60 zł do 30 listopada br.
– 70 zł do 15 grudnia br.
Ostatnim dniem, w którym można się zapisać jest 15 grudnia 2019.
Nie ma zapisów w dniu imprezy tj 28.12.2019.
Przy zapisie należy wybrać dystans. W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany
dystansu. Pomiar czasu przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy RFID.
Lista startowa pod adresem:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_sylwestrowy-poznan-2019/lista_startowa.php
W biegu na dystansie 5,4 kilometra mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 lat.
Uczestnicy powyżej 16 roku życia mogą dokonać zapisów na pełen dystans -10,8 km.

UWAGA
Pakiety startowe dla wszystkich uczestników wydawane będą wyłącznie w dniu
imprezy tj. 28.12.2019. od godz. 9.30 przed startem w biurze zawodów – w
hangarach przy Jeziorze Maltańskim.

SEKRETARIAT ZAWODÓW
– sprawdzi tożsamość uczestnika na podstawie ważnego dokumentu
– przyjmie oświadczenie uczestnika o zdolności do biegu podpisane osobiście
(lub przez opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) lub
zaświadczenie lekarskie o zdolności do biegu.
– wyda pakiet startowy, który obejmuje:

  • imienny numer startowy z chipem
  • bon żywieniowy
  • bon na okolicznościowy upominek

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto poza pierwszymi 50-cioma
przekraczającymi linię mety. Na starcie należy ustawiać się zgodnie ze swoimi
możliwościami i planowanym czasem ukończenia biegu. Przy klasyfikacji wg czasu
netto – liczonego od przekroczenia maty na starcie do przekroczenia maty na mecie
czas oczekiwania na start nie jest czasem straconym!

7. PROGRAM ZAWODÓW, DYSTANSE I TRASA
Bieg Popularny.
Start godz. 12.00 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn.
dystans – 5,4 km (jedna pętla wokół jeziora Malta).
Bieg Główny.
Start godz. 12.05 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn
dystans – 10,8 km (dwie pętle wokół jeziora Malta).
Uroczyste uhonorowanie zwycięzców.
W okolicach mety ok. godz. 13.15.

8. NAGRODY
Bieg Główny oraz Bieg Popularny
I -VI miejsce puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
Każdy uczestnik po ukończeniu biegu:
-otrzyma pamiątkowy odlewany medal
-okolicznościowy upominek

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-komunikat końcowy z XXXVI Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego zostanie
opublikowany na stronie internetowej www.wtkkf.pl oraz www.plus-timing.pl
-pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
-organizatorzy zapewniają: przebieralnie, przechowalnię bagażu, natryski, ciepłe
napoje i posiłek, opiekę medyczną.
-dodatkowe informacje – Wielkopolskie TKKF Winogrady 11, 61-663 w Poznaniu,
tel. 61 8531 541, e-mail biuro@wtkkf.pl
-organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników
imprezy, pozostawione w przebieralniach.
-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu zależy do organizatorów.

10. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNEJ Z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych WTKKF z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 11, numer KRS 0000094950 w
celu zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVI MIĘDZYNARODOWY BIEG
SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2019.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania oraz usunięcia.

11.KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
Informujemy, że:
11.1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest WTKKF z siedzibą przy ul. Winogrady 11 w
Poznaniu, 61-663 tel.: 61 8 531 541, adres e-mail: biuro@wtkkf.pl
11.2. Celem zbierania danych jest – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVI
MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2019
11.3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
11.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania w/w imprezy
sportowo-rekreacyjnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy – udział
w Biegu Sylwestrowym 2019. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w imprezy.
11.5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa.
11.6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

12. INFORMACJA O UBEZPIECZENIU
Każdy uczestnik/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażając zgodę
na udział w w/w imprezie i po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia NNW
wyraża zgodę na przystapinie do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
i potwierdza, że otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia NNW ustalone uchwałą
Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 przed przystąpieniem
do umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki
ubezpieczeniowej oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

13.PATRONAT

 

 

 

14.PATRONAT HONOROWY