Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej oraz instruktorów sportu. Wielkopolskie TKKF jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00107/2007

Nasz ośrodek dysponuje liczną i wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczno-naukową. Nasi wykładowcy są związani z poznańskimi uczelniami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym, są współautorami lub autorami programów dla potrzeb szkoleń kadr instruktorskich w Polsce. Wybitni teoretycy i praktycy posiadający uprawnienia trenerskie i instruktorskie.

Absolwenci naszych kursów prowadzą pracę dydaktyczną w ogniskach TKKF, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, w szkołach, na uczelniach, obozach, klubach prywatnych. Działają poza granicami kraju. Są poszukiwani na rynku pracy w Wielkopolsce.

  • Do czasu uzyskania legitymacji  Wielkopolski TKKF wydaje osobom uprawnionym zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Kursy kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
  • Absolwenci mogą samodzielnie prowadzić pracę dydaktyczną lub działalność gospodarczą.
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest minimum średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia i praktyka w wybranej specjalności.
  • Istnieje możliwość zrealizowania dodatkowego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników ( 18 osób ).
  • WTKKF wystawia rachunek za ukończone szkolenie na kursie instruktorskim.