Statut

Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu

R o z d z i a ł  1
Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu w skrócie „Wielkopolskie TKKF”.
§ 2 Siedzibą Wielkopolskiego TKKF jest Poznań, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 Wielkopolskie TKKF posiada osobowość prawną.
§ 4. Wielkopolskie TKKF jest trwałym, dobrowolnym i samorządnym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
§ 5 Wielkopolskie TKKF jest organizacją pożytku publicznego, powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i sportu oraz zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej, sportu i turystyki, promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.
§ 6 Wielkopolskie TKKF może być członkiem stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze.
§ 7 Wielkopolskie TKKF opiera swoją działalność na pracy nieodpłatnej osób zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej będących członkami Wielkopolskiego TKKF. Do prowadzenia swych spraw Wielkopolskie TKKF może zatrudniać pracowników, powierzać swym członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych (jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu). W umowach między Wielkopolskim TKKF a członkiem Zarządu oraz w sprawach z nim związanych Stowarzyszenie reprezentuje członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
§ 8 Wielkopolskie TKKF używa godła, flagi, barw oraz pieczęci, odznak i znaków
organizacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz posiada
własny sztandar.

R o z d z i a ł  2
Cel i środki działania

§ 9 Celem Wielkopolskiego TKKF jest :
1. Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form sportu dla wszystkich i profilaktyki zdrowotnej.
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych
3. Upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form masowego wypoczynku rekreacyjnego połączonego z aktywnością ruchową.
§ 10 Wielkopolskie TKKF realizuje swe cele poprzez:
1. Zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej jakimi są ogniska TKKF i inne stowarzyszenia w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie sportu dla wszystkich.
2. Koordynowanie działań swych członków, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej, a także w miarę możliwości finansowej.
3. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie : rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, turystyki masowej, rehabilitacji ruchowej w tym osób niepełnosprawnych, osób mających trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.
4. Wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestniczenia w kulturze fizycznej oraz wszelkich formach aktywnego wypoczynku, opracowanie nowych form działalności programowej.
5. Organizowanie różnego rodzaju zespołów: sportowo- rekreacyjnych, turystycznych, kulturalno- rozrywkowych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych .
6. Organizowanie masowych imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym, turystycznym, obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek i wszelkich form aktywności ruchowej.
7. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie sportu dla wszystkich zrzeszonych ognisk TKKF.
8. Prowadzenie informacji o działalności Wielkopolskiego TKKF i zrzeszonych ognisk.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w szczególności o tematyce sportowo- rekreacyjnej, turystycznej .
10. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej organizowanie konferencji, seminariów oraz inicjowanie i wspomaganie prac naukowo- badawczych w powyższym zakresie.
11. Organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instruktorów, menedżerów, organizatorów, animatorów, wolontariuszy, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb sportu dla wszystkich.
12. Powoływanie oddziałów w celu realizowania działalności statutowej i prowadzenia działalności gospodarczej. Oddziały przekazują uzyskane tą drogą środki na cele statutowe.
13. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych, metodyczno- szkoleniowych, wypożyczalni sprzętu sportowo- turystycznego, a także działalności usługowej.
14. Pozyskiwanie sponsorów dla swej działalności i członków w celu realizacji zadań statutowych, współdziałanie z organami samorządowymi i administracją rządową w zakresie kultury fizycznej.
15. Realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej Wielkopolskiemu TKKF jako organizacji pożytku publicznego.

R o z d z i a ł  3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11 Członkowie Wielkopolskiego TKKF dzielą się na :
1/ zwyczajnych bezpośrednich,
2/ zwyczajnych pośrednich,
3/ nadzwyczajnych i wspierających
§ 12 Członkowie zwyczajni bezpośredni
1. Członkami zwyczajnymi bezpośrednimi Wielkopolskiego TKKF są ogniska i kluby sportowo- rekreacyjne Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz związki tych ognisk i klubów z osobowością prawną .
2. Członkiem zwyczajnym bezpośrednim Wielkopolskiego TKKF może być również stowarzyszenie, którego jednym z celów działania jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej.
§ 13 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych bezpośrednich Wielkopolskiego TKKF
dokonuje Zarząd w drodze uchwały, po stwierdzeniu, że zainteresowana
jednostka :
1/ złożyła pisemną deklarację przystąpienia oraz zobowiązała się przestrzegać statutu Wielkopolskiego TKKF.
2/ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawna lub związkiem takich stowarzyszeń.
3/ posiada statut, który nie jest sprzeczny ze statutem Wielkopolskiego
TKKF,
4/ złożyła zobowiązanie do regularnego płacenia składek członkowskich.
3. Od uchwały Zarządu Wielkopolskiego TKKF przysługuje zainteresowanej jednostce odwołanie do Walnego Zebrania Przedstawicieli Wielkopolskiego TKKF. Odwołanie, o którym wyżej wnosi się za pośrednictwem Zarządu Wielkopolskiego TKKF w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały odmawiającej. Odwołanie wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 14 1. Członkowie zwyczajni bezpośredni mają prawo ;
1/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Wielkopolskiego TKKF z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym głosem wyborczym.
2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Wielkopolskiego TKKF,
3/ brać czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach wspólnych organizowanych przez Wielkopolskie TKKF zgodnie z przyjętymi zasadami
2. Prawa określone w ust.1 pkt.1 członkowie zwyczajni realizują przez swych przedstawicieli. Każdy członek ma prawo ustanowienia jednego przedstawiciela.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy :
1/przestrzeganie postanowień statutu Wielkopolskiego TKKF oraz uchwał jego
władz,
2/ regularne opłacenie składek członkowskich, na rzecz Wielkopolskiego TKKF
3/ branie czynnego udziału w działalności Wielkopolskiego TKKF oraz
organizowanych przedsięwzięciach.
§ 15 Członkowie zwyczajni pośredni :
1. Członkami zwyczajnymi pośrednimi są :
1. Ogniska i kluby Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszone w Regionalnych, Powiatowych, Miejskich, Miejsko-Gminnych lub Gminnych Towarzystwach Krzewienia Kultury Fizycznej
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych pośrednich następuje w chwili nabycia praw członkowskich w Regionalnym, Powiatowym, miejskim, Miejsko-Gminnym lub Gminnym Towarzystwie albo ognisku TKKF.
3. Członkowie zwyczajni pośredni mają uprawnienia członków zwyczajnych bezpośrednich, z wyjątkiem bezpośredniego prawa uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Wielkopolskiego TKKF.
4. Obowiązki członków zwyczajnych pośrednich są takie same jak obowiązki członków zwyczajnych bezpośrednich z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Wielkopolskiego TKKF.
§ 16 Członkowie nadzwyczajni i wspierający
1. Członkami nadzwyczajnymi i wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.
2. Członkowie nadzwyczajni i wspierający przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia uchwałą Zarządu Wielkopolskiego TKKF.
3. Członkowie nadzwyczajni i wspierający mają prawo :
1/ uczestniczyć z głosem doradczym poprzez upoważnionych przedstawicieli w Zjazdach Wielkopolskiego TKKF.
2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Wielkopolskiego TKKF
3/ korzystać z uprawnień wynikających z działalności Wielkopolskiego TKKF.
4. Do obowiązków członków nadzwyczajnych i wspierających należy :
1/ udzielanie pomocy Wielkopolskiemu TKKF w realizacji jego statutowych zadań,
2/ regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,
3/ przestrzeganie postanowień statutu Wielkopolskiego TKKF..
§ 17. Członkostwo wygasa na skutek ;
1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
2/ utraty osobowości prawnej, a w przypadku osoby fizycznej, śmierci,
3/ skreślenia z rejestru członków przez Zarząd wobec, niepłacenia składek, bądź zaprzestania działalności w zakresie kultury fizycznej,
4/ z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Wielkopolskiego TKKF lub działania na jego szkodę.
§ 18 . 1. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być podjęta uchwała o skreśleniu
członka bądź jego wykluczeniu, zainteresowany jest powiadamiany pisemnie
na siedem dni wcześniej w celu udzielenia wyjaśnień.
2. Uchwały w sprawie skreślania lub wykluczenia są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd powiadamia osobę zainteresowana.
3.W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu , zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę może zmienić. Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, którego Zarząd nie uwzględnił pozostawia się do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, na którym ma być rozpoznawane odwołanie, powiadamia się odwołującego, który może w Walnym Zebraniu uczestniczyć i popierać swoje odwołanie.

R o z d z i a ł  4
Władze Wielkopolskiego TKKF

§ 19 Władzami Wielkopolskiego TKKF są :
-Walne Zebranie Przedstawicieli,
-Zarząd,
-Komisja Rewizyjna.
Zarząd Wielkopolskiego TKKF może tworzyć swoje oddziały terenowe.
§ 20. 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia – nie dotyczy to głosowania tajnego.
3. Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej ¼ osób uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne.

Walne Zebranie przedstawicieli

§ 21. 1. Walne Zebranie przedstawicieli Członków jest najwyższą władzą Wielkopolskiego TKKF.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na cztery lata i jest zebraniem sprawozdawczo – wyborczym
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Wielkopolskiego TKKF, podając te dane do wiadomości członkom nie później , niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania
4. Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
5. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pirwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych.
6. Porządek obrad Walnego Zebrania, ustalony przez Zjazd winien być uzupełniony, jeżeli na tydzień przed terminem Zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych lub Komisje Rewizyjną.
§ 22. 1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej popartego na piśmie przez co najmniej ½ członków zwyczajnych lub na skutek własnej uchwały Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd winien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 23.1.Członkowie zwyczajni Wielkopolskiego TKKF biorą udział w Walnym Zebraniu
poprzez swoich przedstawicieli. Przedstawicielem członka zwyczajnego może
być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
będąca członkiem tego stowarzyszenia i posiadająca pisemne pełnomocnictwo
do jego reprezentowania. Pełnomocnictwa udziela Zarząd ogniska członka
zwyczajnego w drodze uchwały.
2. Członkowie nadzwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym. Bierne prawo wyborcze przysługuje również osobom fizycznym, zaproszonym przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, posiadającym członkostwo w jednym ze stowarzyszeń zrzeszonych w Wielkopolskim TKKF.
§ 24 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy :
1/ uchwalenie zmian statutu i zmian w statucie,
2/ uchwalenie wytycznych programowych działalności Wielkopolskiego TKKF
3/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego TKKF, wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwal w tym zakresie,
4/ udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję.
5/ wybór członków władz Wielkopolskiego TKKF oraz ich odwoływanie,
6/podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Wielkopolskiego TKKF i przeznaczeniu majątku po rozwiązaniu.
7/rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących ( skreślenia, wykluczenia lub udzielenia kary)
8/ ustalenie godła i barw Wielkopolskiego TKKF.

Zarząd Wielkopolskiego TKKF

§ 25 1. Zarząd Wielkopolskiego TKKF składa się z 5-15 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdawczo- wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie czterech lat.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swych członków, prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza.
4. Podział zadań poszczególnych członków Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Członkiem Zarządu nie może być:
– członek Komisji Rewizyjnej,
– osoba będąca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z jakimkolwiek członkiem Komisji Rewizyjnej.
§ 26 1. Do kompetencji Zarządu należy :
1/ kierowanie działalnością Wielkopolskiego TKKF.
2/wybór delegatów do organizacji, których Wielkopolskie TKKF jest członkiem.
3/ ustalenie składki członkowskiej i wpisowego
4/ nadawanie godności członka honorowego
5/ uchwalenie preliminarzy budżetowych Wielkopolskiego TKKF
6/ uchwalenie regulaminów obowiązujących w Wielkopolskim TKKF.
7/ zatwierdzanie sprawozdań i bilansów.
8/ powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalenie ich regulaminu działania i powoływanie ich składu osobowego.
9/ podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich, dotyczących wykreślania, wykluczenia,
10/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości.
11/uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowo-programowej i gospodarczej Wielkopolskiego TKKF.
12/ uchwalanie struktury wewnętrznej Wielkopolskiego TKKF, jego biura oraz regulaminu działalności gospodarczej.
13/ udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Wielkopolskiego TKKF oraz określanie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Wielkopolskiego TKKF.
14/ w razie wygaśnięcia mandatu członka władz, Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
15/ Powoływanie oddziałów terenowych, uchwalenie ich regulaminu działania i powoływanie ich składu osobowego.
16/ Określanie ram współpracy i bieżące nadzorowanie przebiegu realizacji zadań zleconych Wielkopolskiemu TKKF jako organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej. W szczególności podejmowanie decyzji o złożeniu oferty w konkursie organizowanym przez organy administracji publicznej, opracowanie oferty, nadzór nad realizacją zadań zleconych zgodnie z warunkami organu, prawidłowością wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań, opracowanie sprawozdania z wykonania zadań publicznych.
2. Zarząd realizuje swe zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes podając do wiadomości przewidywany porządek obrad.
4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz, lub inna osoba wyznaczona do protokołowania oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzenia. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu protokół winien być odczytany i mogą być do niego wniesione uwagi lub sprostowania.
§ 27 Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów określa regulamin Zarządu.
§ 28 Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (z wyjątkiem § 26 ust 1 pkt
5,6,7,9,10,14,15).

Komisja Rewizyjna

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja Komisji Rewizyjna trwa cztery lata . Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają jej Przewodniczącego i Zastępcę.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby :
– będące członkami Zarządu,
– pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
– skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 30 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Wielkopolskiego Towarzystwa oraz kontroli bieżącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami,
2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3/ zgłaszanie Zarządowi wniosków dotyczących wykonania budżetu Wielkopolskiego TKKF i przeprowadzanych kontroli,
4/ składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Delegatów oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5/ Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
6/ Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo do powoływania biegłych księgowych,
7/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego TKKF

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 31. 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa :
1/ z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
2/ odwołanie przez Walne Zebranie zwołane w tym celu,
3/ utraty członkostwa w stowarzyszeniu, w którym osoba ta jest zrzeszona.
4/ Zawieszenie w prawach na czas określony na skutek naruszenia zasad
statutu.
3. Odwołanie i zawieszenie w prawach następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
4. Władze Wielkopolskiego TKKF mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, których mandaty wygasły w czasie trwania kadencji albo jeżeli Walne Zebranie nie wybrało maksymalnej liczby osób przewidzianej w § 25 ust.1 lub § 29 ust. 1. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Oddziały terenowe

§ 32 Struktura organizacyjna i zasady tworzenia oddziałów terenowych Zarządu.
1. Oddziały terenowe są powoływane uchwałą Zarządu WTKKF. Oddział jest samodzielną jednostką organizacyjną WTKKF.
2. Majątek oddziału stanowią : ruchomości, nieruchomości oraz prawa i fundusze.
3. Na fundusze oddziału terenowego składają się :
– fundusze własne z działalności,
– fundusze przekazane przez WTKKF,
– darowizny, spadki i zapisy,
– dotacje i refundacje.
4. Zadania i kompetencje
– celem oddziału jest realizacja podstawowych założeń statutowych i programowych WTKKF w Poznaniu w zakresie : rozwijania działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa poprzez uprawianie rekreacji ruchowej i sportu,
– oddziały terenowe są upoważnione do reprezentowania WTKKF w ramach
umocowania
– oddziały terenowe działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd WTKKF.
5. Oddział terenowy tworzą :
– dyrektor, jego zastępca i główny księgowy,
– działy : programowo-organizacyjny, finansowo księgowy, techniczny.
Oddziałem kieruje i za jego działalność odpowiada dyrektor powoływany przez Zarząd WTKKF w drodze uchwały.

R o z d z i a ł  5
Wyróżnienia i kary

§ 33 Osoby prawne i fizyczne wyróżniające się wykonywaniem swych obowiązków w szczególności za aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Wielkopolskiego TKKF mogą być wyróżnieni przez Zarząd :
1. pochwałą na piśmie,
2. nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi,
3. przedstawiane do innych niż wymienione wyżej odznaczeń organizacyjnych.
4. osoby fizycznej szczególnie zasłużonej dla TKKF, Zarząd w drodze uchwały może przyznać godność honorową.
§ 34 Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał
władz Wielkopolskiego TKKF lub działania na szkodę TKKF, w zależności od
wagi uchybienia, na członków zwyczajnych mogą być nakładane następujące
kary :
1/ upomnienie,
2/ odmówienie pomocy albo innego poparcia
3/ żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał,
4/ zawieszenie na czas określony
5/ wykluczenie z Wielkopolskiego TKKF
§ 35 Kary stosowane są od w zależności od wagi przewinienia.
§ 36 Kary nakładane są przez Zarząd. Od kary nałożonej przez Zarząd
nie przysługuje odwołanie chyba, że jest to kara wykluczenia, w takim
przypadku ma zastosowanie odpowiednio § 18 statutu

R o z d z i a ł  6
Majątek i fundusze

§ 37 1. Majątek Wielkopolskiego TKKF stanowią jego ruchomości, nieruchomości oraz prawa i fundusze.
2. Na fundusze Wielkopolskiego TKKF składają się :
1/ wpisowe i składki członkowskie,
2/ dochody z majątku Wielkopolskiego TKKF i działalności gospodarczej,
3/ darowizny, spadki i zapisy,
4/ dotacje
3. Wielkopolski TKKF nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, lub też są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wielkopolski TKKF nie może przekazać swojego majątku na rzecz członków, członków organu lub pracowników i ich osób bliskich, o których mowa w pkt 3, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, a także przekazać bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Majątek Wielkopolskiego TKKF nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich, o których mowa w pkt 3, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutu.
6. Wielkopolski TKKF nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy i ich osoby bliskie, o których mowa w pkt 3.
§ 38 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub innych dwóch członków Zarządu upoważnionych uchwałą.

R o z d z i a ł  7
Zmiany statutu i rozwiązanie Wielkopolskiego TKKF

§ 39 Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
§ 40 Uchwała w sprawie rozwiązania Wielkopolskiego TKKF może być podjęta kwalifikowaną większością ¾ głosów. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Wielkopolskiego TKKF Walne Zebranie zobowiązane jest również do podjęcia uchwały o przeznaczeniu swojego majątku, uchwala ta dla swej ważności wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów.

Bądź na bieżąco z naszymi imprezami!

Nasz profil na Facebooku to najłatwiejszy sposób, by nie przegapić żadnego z wydarzeń, sprawdzić fotorelacje i wyniki.

Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na każde pytanie!