XXXVIII MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2022

  • Post category:AKTUALNOŚCI

1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

2. ORGANIZATORZY

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

3. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 31 grudnia 2022 (sobota) w Poznaniu, nad jeziorem Malta.

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Uczestnicy zgłaszają się drogą internetową, na formularzu dostępnym na stronie:

https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg-sylwestrowy-2022

wraz z opłatą startową, którą należy wpłacić na podane na formularzu

zgłoszeniowym konto w wysokości:

69,00 zł do 6 grudnia br. Tego dnia także upływa termin zgłoszeń.

6 grudnia listy startowe zostaną zamknięte.

Przy zapisie należy wybrać dystans. W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany

dystansu. Pomiar czasu przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy RFID.

Lista startowa pod adresem:

https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg-sylwestrowy-2022/lista_startowa.php

W biegu na dystansie 5,4 kilometra mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 lat.

Uczestnicy powyżej 16 roku życia mogą dokonać zapisów na pełen dystans 10,8 km.

Nie ma limitu czasu.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w budynku „INFO” – przy Jeziorze Maltańskim wyłącznie w dniu imprezy tj. 31.12.2022. od godz. 9.30. do 12.00 przed startem do biegu.

SEKRETARIAT ZAWODÓW

 sprawdzi tożsamość uczestnika na podstawie ważnego dokumentu

 przyjmie oświadczenie uczestnika o zdolności do biegu podpisane osobiście

(lub przez opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do biegu.

 wyda:

-bezzwrotny imienny numer startowy z chipem

-torebkę z pakietem żywieniowym i upominkiem – pamiątkowy kubek z nadrukiem

-na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy, odlewany medal.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto poza pierwszymi 50-cioma

przekraczającymi linię mety. Na starcie należy ustawiać się zgodnie ze swoimi

możliwościami i planowanym czasem ukończenia biegu. Przy klasyfikacji wg czasu

netto – liczonego od przekroczenia maty na starcie do przekroczenia maty na mecie

czas oczekiwania na start nie jest czasem straconym!

5. PROGRAM ZAWODÓW, DYSTANSE I TRASA

Bieg Popularny.

Start godz. 12.00 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn.

dystans – 5,4 km (jedna pętla wokół jeziora Malta).

Bieg Główny.

Start godz. 12.05 – kategoria open, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn

dystans – 10,8 km (dwie pętle wokół jeziora Malta).

Uroczyste uhonorowanie zwycięzców. W okolicach mety ok. godz. 13.15.

6. NAGRODY

Bieg Główny oraz Bieg Popularny

I-VI miejsce: puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

7. UCZESTNICTWO

-Organizator zapewni opiekę medyczną – karetka.

-Impreza odbędzie się bez względu na aurę pogodową.

-W Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.  Zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).

-Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.

-Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.

-Zapisując się na powyższy bieg zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

-Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-niezależnie od postanowień organizatora impreza może zostać odwołana w „ostatniej chwili” –  z uwagi na ogłoszenie decyzji administracyjnej (zaostrzenie reżimu sanitarnego z powodu covid 19) i ogłoszenia decyzji administracyjnej odwołującej imprezę.

Tylko w takim przypadku organizator zwróci całą kwotę wpisowego na jego konto.

-komunikat końcowy z XXXVIII Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego zostanie

opublikowany na stronie internetowej www.wtkkf.pl oraz www.plus-timing.pl

-pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

organizatorzy zapewniają: przebieralnie, przechowalnię bagażu, natryski, toalety pakiet żywieniowy, opiekę medyczną, obsługę sędziowską, techniczną, pomiar czasu.

-dodatkowe informacje – Wielkopolskie TKKF Winogrady 11, 61-663 w Poznaniu,

tel. 61 8531 541, e-mail biuro@wtkkf.pl

-organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników

imprezy, pozostawione w przebieralniach.

-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu zależy do organizatorów.

9. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNEJ Z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora

danych WTKKF z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 11, numer KRS 0000094950 w

celu zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVIII MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2022.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich

danych i prawie ich poprawiania oraz usunięcia.

10.KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Informujemy, że:

10.1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych

osobowych wyrażonej powyżej jest WTKKF z siedzibą przy ul. Winogrady 11 w

Poznaniu, 61-663 tel.: 61 8 531 541, adres e-mail: biuro@wtkkf.pl

10.2. Celem zbierania danych jest – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVIII MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA.

10.3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

10.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania w/w imprezy

sportowo-rekreacyjnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy – udział

w Biegu Sylwestrowym 2022. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje

wyrażenie zgody na udział w/w biegu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w imprezy.

10.5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy

prawa.

10.6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10.7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych

osobowych.

11. INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

Wielkopolskie TKKF posiada ubezpieczenie z tytułu OC. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NNW należy wykupić we własnym zakresie.