WOJEWÓDZKI ZLOT OGNISK WIELKOPOLSKIEGO TKKF!

I. Cel imprezy

1. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Międzychodu.
2. Prezentacja dorobku ognisk Wielkopolskiego TKKF.
3. Integracja oraz współpraca między ogniskami TKKF.
4. Propagowanie sportu, rekreacji i turystyki oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
5. Poznanie ciekawych zakątków Wielkopolski.
6. Poznanie kultury, historii i tradycji Wielkopolski.

II. Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniach 18-20.09.2020. na terenie Sierakowskiego Centrum Sportowo-Szkoleniowego TKKF przy ul. Poznańskiej 27 w Sierakowie.

III. Organizator i współorganizatorzy

• Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznani
• Ogniska TKKF
• Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu

IV. Uczestnictwo

W imprezie uczestniczyć mogą w formie zorganizowanej członkowie ognisk Wielkopolskiego TKKF, a także inne zaproszone osoby.

V. Zakwaterowanie

1. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy odpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie.
2. Przyjazd wszystkich uczestników imprezy nastąpi w dniu 18.09.2020. w godz. od 17.00 do 19.00.
3. Wyjazd ekipy z terenu Ośrodka nastąpi do godz. 15.00 w dniu 20.09.2020.

VI. Wyżywienie

Pełne wyżywienie obejmuje ;
• W dniu 18.09.2020. (piątek) kolacja
• W dniu 19.09.2020. (sobota) śniadanie, obiad, kolacja
• W dniu 20.09.2020. (niedziela) śniadanie, obiad.

VII. Program

18.09.2020. piątek
17.00-19.00 Przyjazd i zakwaterowanie (recepcja Ośrodka) przygotowanie obozowisk.
18.00-19.30 Kolacja (stołówka ośrodka).
21.00-24.00 Zabawa przy muzyce-stołówka.
19.09.2020. sobota
8.00-9.00 Śniadanie.
10.00-14.00 Zbiórka i wyjazd na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Międzychodu.
Wycieczka dofinansowana z Urzędu Miasta Poznania Wydział Sportu.
10.00-14.00 Konkurencje sportowo-rekreacyjne – indywidualne (dla nieuczestniczących w
wycieczce krajoznawczej).
14.00-15.00 Obiad.
15.30-18.00 Konkurencje sportowo-rekreacyjne /indywidualne i zespołowe/.
18.00 Kolacja.
20.00 – 24.00 Ognisko (pieczenie kiełbasek).
20.09.2020 niedziela
8.00-9.00 Śniadanie.
10.00-12.30 Zajęcia sportowo- rekreacyjnych na terenie Ośrodka.
13.00 Zakończenie imprezy.
13.15 Obiad.
15.00 Wyjazd uczestników.

VIII. Przepisy specjalne

1.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przyrody i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.
2.Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów porządkowych i zarządzeń Komendy Imprezy.
Impreza zostanie zorganizowana z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania wirusa COVID -19.
3.Za powstałe szkody, kradzieże mienia i rzeczy osobiste uczestników imprezy organizatorzy nie odpowiadają.
4 .Wszyscy uczestnicy imprezy winni posiadać przy sobie dowód osobisty.
IX. Postanowienia końcowe
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komenda.
3. Do rozmów z Komendą Imprezy upoważniony jest wyłącznie Kierownik ekipy – odpowiedzialny za swoją grupę. Zakwaterowania uczestników dokonuje biuro WTKKF w Poznaniu.
4. Impreza ma charakter rekreacyjno – turystyczny z uwzględnieniem elementów kulturalnych i nie będzie prowadzone współzawodnictwo ognisk.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu – jego zmian lub uzupełnienia.
X. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Winogrady 11, 61- 663, REGON: 007022973 NIP: 972-079-23-82.
b) Dane osobowe uczestników zlotu i wycieczki będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
c) Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie.
g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania imprezy.
Wpisanie się na listę uczestników, dokonanie wpłaty i podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.

XI. Informacja o ubezpieczeniu.

1.Każdy uczestnik/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażając zgodę na udział w w/w imprezie i po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia NNW wyraża zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i potwierdza, że otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia NNW ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszystkim uczestnikom imprezy życzymy słonecznej pogody, dużo humoru i innych wrażeń sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych i turystycznych na malowniczej Ziemi Sierakowsko-Międzychodzkiej.